“ชีวิต ข้อมูล เรื่องราว
ที่สะท้อนโครงสร้างความเป็นท้องถิ่นในประเทศไทย”

Locals Thai PBS

ABOUT LOCALS


Locals  ThaiPBS  คือ ยูนิตสร้างสรรค์งานผลิตชุดการสื่อสาร รายการ และกิจกรรมส่งเสริมประเด็นสาธารณะของท้องถิ่น ผ่านการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น และเครือข่ายนักสื่อสารพลเมืองที่มีคุณภาพและยั่งยืน  และร่วมเป็นหุ้นส่วนกับไทยพีบีเอส

Locals ยังเป็น พื้นที่สื่อเพื่อท้องถิ่นร่วมสมัย จากไทยพีบีเอส ที่จะสร้างการรับรู้ เรียนรู้ เติมเต็ม และแลกเปลี่ยนเรื่องราวของท้องถิ่นไทย เพื่อให้คนท้องถิ่นและสังคมโลก เข้าใจคุณค่า เท่าทันความเปลี่ยนแปลง  และกำหนดอนาคตของท้องถิ่นตนเองได้ 

เป้าหมายของ Locals
ด้านเนื้อหา  “อยากรู้เรื่องท้องถิ่น ให้นึกถึง Locals”   เพราะนี่คือเว็บท่า (Portal Web) ที่รวมเนื้อหาที่ “หลากหลาย” และ “ลึกซึ้ง” ของท้องถิ่นไทยทั้งระดับพื้นที่เฉพาะ เช่น ชุมชน จังหวัด และระดับภูมิภาค  จากเหนือ อิสาน ใต้  กลาง /ตะวันตก/ตะวันออก  กรุงเทพและปริมณฑล   ที่คัดสรร Content Premium จากการผลิตของทีมไทยพีบีเอส และฝีมือของเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง ผู้ผลิตอิสระจากท้องถิ่น เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น และศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะทั่วประเทศ  โดยส่งต่อเชื่อมขยายเนื้อหาสู่ระดับนโยบาย กับแพลทฟอร์มออนไลน์และออนแอร์ของ ThaiPBS

ด้านหุ้นส่วน Locals คือ พื้นที่แสดงเนื้อหาเและสะท้อนบทบาทของเครือข่ายนักสื่อสารพลเมือง เครือข่ายผู้ผลิตอิสระจากท้องถิ่น   เครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น และศูนย์สร้างสรรค์สื่อสาธารณะทั่วประเทศ  ที่เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศการสื่อสารสาธารณะของไทย

มีอะไรใน Locals    
เรื่องราวหลากหลายที่สำคัญของ 5 ภูมิภาค นำเสนอในรูปแบบของ longform Interactive Journal ที่คัดสรร Content Premium และ Data   ด้วยรูปแบบ ข่าวสาร บทความ สารคดี บทสัมภาษณ์  คอลัมนิสต์  Podcast Data Visualization  Infographic   หลากหลายรูปแบบ  โดยมีจุดเน้นสำคัญที่ User  สามารถเติมเต็มข้อมูล และไอเดียร่วมออกแบบท้องถิ่นของตนเองได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลของท้องถิ่นในอนาคต

โดย วาระสำคัญของแต่ละท้องถิ่น ที่จะจับตาในปี 2567 คือ
วาระท้องถิ่น ที่คุณร่วมสื่อสารกับ Locals ได้
Locals กำหนดวาระหลักที่จะสื่อสารต่อและสะสมข้อมูลต่อเนื่องเป็น Longform ซึ่งคุณร่วมสนับสนุนและสื่อสารร่วมกับเรา หรือแนะนำประเด็นอื่นเพิ่มเติมได้

ภาคเหนือ
ฝุ่นไฟ และอากาศสะอาดเพื่อทุกคน Lanna Softpower อยู่ดีกินลำ อนาคตเกษตรกรรม มรดกโลก ระเบียงเศรษฐกิจ กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ภาคอีสาน
อีสานสู่โลก การจัดการน้ำภาคอีสาน แม่น้ำโขง

ภาคกลาง/ตะวันตก/ตะวันออก
ตะวันออกพัฒนา ผืนป่าตะวันตกสู่มรดกโลก ช้างป่า EEC ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก

กรุงเทพ
กรุงเทพ สาธารณะ ขนส่งมวลชน ที่อยู่อาศัยคนเมือง

ภาคใต้
อนาคตด้ามขวาน (เมกกะโปรเจ็กต์) สันติภาพชายแดนใต้ ระเบียงเศรษฐกิจ ทรัพยากรชายฝั่ง การท่องเที่ยวภาคใต้

ภายใน Locals ยังเชื่อมโยงไปยัง เนื้อหาและบริการ ของเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น และศูนย์สร้างสรรค์สื่อสาธารณทั่วประเทศ  ที่ต่างทำหน้าที่ผลิตเนื้อหาและให้บริการการสื่อสาร ทั้งอุปกรณ์ สถานที่ และข้อมูลระดับพื้นที่  ตลอดจนเชื่อมโยงไปยัง แพลทฟอร์มและบริการของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส  


ส่งเรื่องร่วมสื่อสารกับ   Locals 
กองบรรณาธิการ Locals  เปิดรับ ต้นฉบับ บทความ บทวิเคราะห์ ทัศนะ  ไอเดีย หรือคอลัมนิสต์  ที่เกี่ยวกับ “ท้องถิ่น”   ทั้งจากบุคคล กลุ่มองค์กร สถาบันการศึกษาที่มีข้อมูล หรืองานวิจัยที่มีเนื้อหาสาธารณะร่วมกับสื่อสารกับเรา    

เรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญคือเรื่องที่สะท้อนด้านคุณค่าเชิงลึกของท้องถิ่น   สถานการณ์สำคัญ  และความเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาเชื่อมสากล ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถขยายความรู้ความเข้าใจหรือทำให้เห็นตัวอย่างการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาท้องถิ่นได้    โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็นวาระสำคัญของแต่ละท้องถิ่น จับตาในปี 2567

ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับมาในรูปแบบ
-บทความ บทวิเคราะห์  บทสัมภาษณ์  ที่ลงพื้นที่ หรือศึกษา เรียบเรียงเพื่อนำเสนอขึ้น  โดยไม่ได้คัดลอกจากที่อื่นโดยมิได้อ้างอิง   เรียบเรียงความยาว ไม่น้อยกว่า 1,500 คำ  พร้อมภาพประกอบที่สะท้อนเรื่อง (สามารถมีคลิป หรือมีกราฟฟิคประกอบได้)
 
การพิจารณาเผยแพร่
 ทีม Locals   จะพิจารณาคัดสรรเนื้อหาและต้นฉบับที่ส่งมาร่วมเผยแพร่ ด้วยกระบวนการบรรณาธิการที่เป็นอิสระ   โดยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือปรับแก้ไขงานในบางกรณี เพื่อให้การสื่อสารเกิดชัดเจน  กรณีคอลัมนิสต์ หรือบทวิเคราะห์ที่ได้รับการพิจารณาคัดสรรเผยแพร่   กองบรรณาธิการ Locals  มีจุดยืนที่เคารพมุมมอง ความเห็น และข้อวิเคราะห์ซึ่งเป็นข้อเสนอของผู้เขียนที่มุ่งสะท้อนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

ต้นฉบับที่ได้รับการพิจารณาเผยแพร่ จะได้รับของที่ระลึก และ Coin สะสมเพื่อร่วมกิจกรรมจาก ThaiPBS
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือส่งบทความร่วมเผยแพร่  ได้ทางอีเมล  [email protected]

FOLLOW Locals